S.E.O.S.P. – Serviciul de evaluare si orientare scolara si profesionala

Scopul evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării/reorientării școlare și profesionale a copiilor, elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale este identificarea nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială.

Contact SEOSP si COSP:

 • Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.8B, Slatina
 • Telefon: 0349/805857
 • Fax: 0349/805856
 • E-mail: cjraeolt@yahoo.com

Echipa:

 • ȚECU Teodora – consilier școlar cu specializarea Psihologie;
 • BOJAN Ileana – consilier școlar cu specializarea Psihopedagogie specială;
 • DOGARU Laurentiu – consilier școlar cu specializarea Psihologie;
 • IONIȚOAIA Adriana – asistent social.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE EVALUARE ȘI/SAU PENTRU ORIENTAREA ȘCOLARĂ A  COPIILOR / ELEVILOR / TINERILOR CU C.E.S.

  1. Dosar din plastic cu şină;
  2. Cerere pentru evaluare complexă și orientare școlară/profesională a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale/copiilor cu cerințe educaționale speciale;  descarca modelul
  3. Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate);
  4. Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
  5. Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este  reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotarare a comisiei pentru protecția copilului);
  6. Ancheta socială de la SPAS + Anexă factori de mediu – valabilitate 6 lunidescarca modelul
  7. Fișă medicală sintetică de la medicul de familie; descarca modelul
  8. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
  9. Fișă de evaluare psihologică – valabilitate 3 lunidescarca modelul
  10. Hotărâre și Certificat încadrare în grad de handicap;
  11. Copie plan de abilitare – reabilitare / plan de servicii individualizate descarca modelul ;
  12. Recomandare explicită pentru școlarizare la domiciliu, eliberată de medicul de specialitate (numai pentru elevii școlarizați la domiciliu);
  13. Fişă psihopedagogică eliberată de unitatea de învăţământ, completată de diriginte, învățător sau educator;  descarca modelul
  14. Foaie matricolă (şcoală);
  15. Adeverinţă elev (şcoală);
  16. Copie de pe ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională (dacă a fost emis anterior).

 

Documentele se vor pune în dosar în ordinea precizată, la sediul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educțională Olt.

ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT!

Conform  Ordinului nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale :

 • Comisia de Orientare Școlară (COSP) din cadrul C.J.R.A.E. Olt emite Certificatul de orientare școlară, și îl transmite unității de învățământ în care este încadrat elevul cu cerințe educaționale speciale, în termen de 30 de zile.
 • Directorul unității de învățământ în care este încadrat elevul cu cerințe educaționale speciale, numește responsabilul de caz servicii psihoeducaționale, în termen de 5 zile de la primirea Certificatului de orientare școlară [Art. 58, al. 2].
 • Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale elaborează Planul de servicii individualizat, cu consultarea SEOSP, a profesioniștilor care au realizat evaluarea complexă, a părinților/reprezentantului legal, precum și a copilului, în funcție de gradul său de înțelegere și adaptat tipului de dizabilitate (vezi anexa nr. 15) [Art. 57, al. 3].
 • Proiectul Planului de servicii individualizat se realizează în termen de 30 de zile de la numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale și este transmis spre avizare Comisiei de Orientare Școlară (COSP) din cadrul C.J.R.A.E. Olt. [Art.57, al. 4, a), b); al. 5]  Descarca modelul de PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT COSP
 • Ghid de realizare a Planului de servicii individualizat  Ghid detaliat pentru completarea PSI
 • Proiectul Planului de servicii individualizat se întocmește pentru elevii cu CES. [Art.55, al. 2]. Obiectivul planului de servicii individualizat este de a facilita integrarea şcolară şi profesională şi de a valorifica potenţialul intelectual, emoţional şi aptitudinal al copilului, contribuind astfel la incluziunea social [Art.55, al. 5].
 • Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este [ART. 58 (1)]:
  a) profesorul itinerant şi de sprijin pentru elevul cu CES integrat în învăţământul de masă;
  b) profesorul de psihopedagogie specială cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES din învăţământul special;
  c) cadrul didactic cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ de masă, şcolarizat la domiciliu sau în spital;
  d) cadrul didactic cu funcţia de diriginte/cadrul didactic care desfăşoară activitatea de instruire pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ special, şcolarizat la domiciliu sau în spital.

 

Legislație: