S.E.O.S.P.

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (S.E.O.S.P.) funcționează în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt  în baza Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016/2016 emis de Ministerul Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

Scopul evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării/reorientării școlare și profesionale a copiilor, elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale este identificarea nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială.

ACTE NECESARE:

 1. Dosar de PLASTIC cu şină
 2. Cerere evaluare si orientare – descarca formularul ;
 3. Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere / carte de identitate);
 4. Copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantului legal;
 5. Copie a documentului prin care se face dovada ca persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotarare a instantei/hotarare a comisiei pentru protectia copilului);
 6. Fişă de evaluare psihologică (valabilă 3 luni);
 7. Certificat medical tip A5 de la medicul de specialitate – descarcă formularul ; (pentru școlarizarea la domiciliu e necesară recomandare explicită din partea medicului specialist)
 8. Fişă medicală sintetică de la medicul de familie;
 9. Anchetă socială de la SPAS + Anexă factori de mediu (valabilă 6 luni);
 10. Hotărâre şi Certificat încadrare în grad de handicap + Plan de abilitare – reabilitare emise de DGASPC;
 11. Fişă psihopedagogică eliberată de unitatea de învăţământ, completată de diriginte, învăţător sau educator – descarca formularul;
 12. Foaie matricolă (şcoală);
 13. Adeverinţă înscriere într-o şcoală sau grădiniţă;
 14. Copie de pe ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională (dacă a fost emis anterior);
 15. Pentru elevii diagnosticați cu tulburări specifice de învățate (disgrafie, dislexie, discalculie): evaluare logopedică (se realizează la logoped acreditat); chestionar pentru identificarea elevilor cu risc de diagnosticare a tulburărilor specifice de învățare (se completează de către cadrul didactic care lucrează la clasă sau individual cu elevul/a) – descarcă chestionarul

Documentele se depun în original sau în copie cu ştampilă ,,Conform cu originalul” de la DGASPC sau se pot trimite pe mail, la adresa seospolt@yahoo.com

ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT!

Conform  Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale :

 • Comisia de Orientare Școlară (COSP) din cadrul C.J.R.A.E. Olt emite Certificatul de orientare școlară și îl transmite unității de învățământ în care este încadrat elevul cu cerințe educaționale speciale în termen de 30 de zile.
 • Directorul unității de învățământ în care este încadrat elevul cu cerințe educaționale speciale numește responsabilul de caz servicii psihoeducaționale în termen de 5 zile de la primirea Certificatului de orientare școlară.
 • Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale elaborează Planul de servicii individualizatcu consultarea SEOSP, a profesioniștilor care au realizat evaluarea complexă, a părinților/reprezentantului legal, precum și a copilului, în funcție de gradul său de înțelegere și adaptat tipului de dizabilitate. 
 • Proiectul Planului de servicii individualizat se realizează în termen de 30 de zile de la numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale și este transmis spre avizare Comisiei de Orientare Școlară (COSP) din cadrul C.J.R.A.E. Olt. 
 • Obiectivul planului de servicii individualizat este de a facilita integrarea şcolară şi profesională şi de a valorifica potenţialul intelectual, emoţional şi aptitudinal al copilului, contribuind astfel la incluziunea social.
 • Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este, după caz:

a) profesorul itinerant şi de sprijin pentru elevul cu CES integrat în învăţământul de masă;

b) profesorul de psihopedagogie specială cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES din învăţământul special;

c) cadrul didactic cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ de masă, şcolarizat la domiciliu sau în spital;

d) cadrul didactic cu funcţia de diriginte/cadrul didactic care desfăşoară activitatea de instruire pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ special, şcolarizat la domiciliu sau în spital.

DOCUMENTE REALIZATE DE CĂTRE DIRECTORUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RESPONSABILUL DE CAZ:

 • Contract cu familia copilului cu dizabilități și/sau CES – descarcă modelul
 • Decizie privind numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale
 • Plan de Servicii Individualizat (PSI) descarcă documentul – Planurile de Servicii Individualizate se transmit pentru verificare pe adresa psicjraeolt@gmail.com. Pentru avizare se aduc în format letric la sediul CJRAE Olt, biroul Asistență Socială.
 • Plan de Intervenție Personalizat (PIP) pentru elevii cu CES – descarcă documentul
 • Plan Educațional Individualizat (PEI) pentru copiii/elevii/tinerii școlarizați la domiciliu – descarcă documentul
 • Raport de monitorizaredescarcă documentul
 • Protocol de colaborare pentru școlarizarea la domiciliu – descarcă modelul

CONTACT SEOSP  

Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.8B, Slatina

Telefon: 0349/805857

Fax: 0349/805856

E-mail: seospolt@yahoo.com

LEGISLAȚIE